รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

 ปีการศึกษา 2553

ที่

สาขางาน

ชื่อ – สกุล

งานวิจัย

1

ยานยนต์

นายพิงพันธ์   ทองปัญจะ

การเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียน วิชางานบริการยานยนต์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร ชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาช่างยนต์

2

นายบุญส่ง   การสุวรรณ

การขออนุญาตเข้าห้องน้ำของนักศึกษาทำให้มีผลการเรียนต่ำ

3

อิเล็กทรอนิกส์

นายวัชระ  สงวนอาสน์

การศึกษาพฤติกรรมที่นักศึกษาทำข้อสอบไม่ได้ของนักศึกษาชั้น ปวช.2 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

4

นายเสรี  ภักดี

การแก้ปัญหาการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธนภัทร์  พานิช

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาโดยใช้สัญญาการเรียนกับนักเรียนชั้น ปวช.1

6

นายสุวิทย์  เชยบัวแก้ว

ศึกษาการปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานเครื่องกล

7

ก่อสร้าง

นางสาวจินดา  แก้วช่วง

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนให้ตรงต่อเวลาของนักศึกษา ชั้น ปวช.2 แผนกก่อสร้าง

8

ว่าที่ ร.ต. วีระวงศ์   วงศ์หล่อ

การฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

9

การบัญชี

นางสุธิษา   บุญเรืองขาว

การแก้ปัญหา การขาดทักทักษะการขาดบันทึกรายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไปของนักเรียนที่เรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 กลุ่ม คอมพิวเตอร์

10

นางนภาพร   โกศักศรี

ความสามารถในการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชางานบัญชีเบื้องต้น ง.40201 สอนโดยการใช้แบบฝึก

11

ไฟฟ้ากำลัง

นายวิเชฐ   ส่องแก้ว

การปรับพฤติกรรมการไม่เข้าห้องเรียน วิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าชั้น ปวช.2 กลุ่ม 1 แผนกช่างไฟฟ้ากำลังโดยการเรียนการสอนแบบร่วมแรงใจ และเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

12

นายจรุงศักดิ์  ศรีมาลา

การปรับพฤติกรรมการไม่เข้า

13

เทคนิคพื้นฐาน

นายนิโรจน์   เพ็งศรี

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นการขึ้นรูปเสาธง

14

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

นางสาวอาบีด๊ะ   นุ้ยเอียด

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้น ปวส.1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ

15

นายตอหา   เวาะแม็ง

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ยางสังเคราะห์เบื้องต้น ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง

16

สามัญ – สัมพันธ์

นางสาวฝาอิซ๊ะ   มะหนุ

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

17

นายสุธี   บัวหนู

การปรับปรุงพฤติกรรมการแต่งกายนักศึกษาโดยใช้สัญญาการแต่งกายกับนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขาช่างก่อสร้าง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิถีธรรมวิถีไทย

18

โลหะการ

นายประสาน   หมินแดง

นักเรียนไม่เข้าใจในการเขียนแบบแผ่นคลี่โดยใช้เส้นรัศมี ชั้น ปวช.1 สาขาโลหะการ

 

ปีการศึกษา 2554

ที่

สาขางาน

ชื่อ – สกุล

งานวิจัย

1

ยานยนต์

นายสุชาติ   ทองสุข

การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์

2

นายชาญศิลป์  พรุเพชรแก้ว

การตั้งใจทำงานของนักเรียน ปวช.2 ช่างยนต์ ห้อง 1,2 ในรายวิชาฝึกปฏิบัติ

3

อิเล็กทรอนิกส์

นายวัชระ   สงวนอาสน์

การศึกษาพฤติกรรมที่นักศึกษาไม่สวมถุงเท้า ชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

4

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวธนิดา  เลขานุกิจ

การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์(โปรแกรมWord)เรื่องการสร้างตารางและการตกแต่งเอกสารโดยใช้สื่อประกอบการฝึกและการสาธิต

5

นายธนภัทร์   พานิช

การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ Adobe Photoshop 7.0 สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นผ่านเว็บไซต์

6

ก่อสร้าง

นายสมคิด   เพ็ชร์เทพ

การปรับพฤติกรรมนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบในการส่งงาน ในการเรียนวิชาฝึกฝีมืองานไม้ รหัส 2100-1303 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจแบบ STAD เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

7

นายสุรเชษฐ์   เขียวหอม

การพัฒนาทักษะการเขียนแบบแปลนอาคารพักอาศัยชั้นเดียวด้วยวิธีกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายวิชาเขียนแบบก่อสร้าง1 ของนักศึกษาชั้น ปวช.2แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

8

การบัญชี

นางอภิลักษณ์   ไหมสุข

การศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาที่ไม่ตั้งใจเรียน ระดับชั้นปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนดีนูลอิสลาม(คู่ขนาน)

9

นางนภาพร   โกศักศรี

การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การคำนวณต้นทุนการผลิต วิชาบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการบัญชี

10

ไฟฟ้ากำลัง

นายกอบศักดิ์  ดิษโสภา

การแก้ปัญหาการขาดทักษะในการเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็ดขัดรัดสายในรายวิชาติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคารของนักศึกษาชั้น ปวส.1 กลุ่ม ม.6 แผนกช่างไฟฟ้าโดยการฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมและเพื่อนแนะนำเพื่อน

11

นายจรุงศักดิ์  ศรีมาลา

การแก้ปัญหา การขาดทักษะเรื่องการแก้สมการเพื่อหาค่าตัวแปรในวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 2

12

เทคนิคพื้นฐาน

นายปวัตน์   หนูบังเกิด

การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.1 แผนกช่างเชื่อมโลหะ

13

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

นายปรัชญา   กาญจนารัตน์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากระบวนการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางแห้ง โดยฝช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ(เทคนิคการสอนแบบ STAD)

14

นายตอหา   เวาะแม็ง

การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์เฉพาะ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา สารเคมีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมยาง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 สาขางานผลิตภัณฑ์ยาง

15

สามัญ – สัมพันธ์

นางสาวปวีณา   โก๊ะเห็ม

การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ของนักศึกษาแผนกวิชาโลหะการ ชั้น ปวช.2

16

โลหะการ

นายประสาน   หมินแดง

การใช้ชุด กฎกติกาเงื่อนไขในการเช็คเวลาเรียนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเข้าเรียนของนักเรียนแผนกช่างเชื่อมโลหะปวช. 3

 

ปีการศึกษา 2555

ที่

สาขางาน

ชื่อ – สกุล

งานวิจัย

1

ยานยนต์

นายชาญศิลป์  พรุเพชรแก้ว

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนปวช.2/2 ชย.วิทยาลัยเทคนิคจะนะเรื่องการไม่ส่งงาน

2

นายธารารัตน์  สันตรัตติ

การศึกษาพฤติกรรมเบื้องต้นของนักเรียนชั้น ปวช. ชย. 1 กลุ่ม 2 แผนกช่างยนต์

3

อิเล็กทรอนิกส์

นายวัชระ   สงวนอาสน์

การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้วิธีการแผนที่ความคิด(Mind Mapping)

4

นายปิ่นพงษ์  ยอดสะคุณ

ศึกษาการใช้โปรแกรมทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสมือนจริง(Circuit Wizard Simulation Program)

5

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุวิทย์  เชยบัวแก้ว

การศึกษาและการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ระบบครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือนักเรียน

6

นายธเนศ  บุญแท้

การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7

ก่อสร้าง

ว่าที่ ร.ต. วีระวงศ์   วงศ์หล่อ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

8

นางสาวจินดา  แก้วช่วง

การสำรวจการเข้าเรียนสายของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิชากลศาสตร์โครงสร้าง1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

9

การบัญชี

นางอภิลักษณ์   ไหมสุข

การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานของนักเรียน ระดับชั้นปวช,1 แผนกวิชาการบัญชี

10

นางสุธิษา   บุญเรืองขาว

การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัสของนักเรียน สาขาวิชาการบัญชี กับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2

11

ไฟฟ้ากำลัง

นายจรุงศักดิ์  ศรีมาลา

พฤติกรรมความรับผิดชอบในการทำงาน ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

12

นายกอบศักดิ์  ดิษโสภา

การศึกษาพฤติกรรมที่ไม่ตั้งใจเรียน ชั้น ปวช.1 แผนกไฟฟ้ากำลัง

13

เทคนิคพื้นฐาน

นายอดินันต์  สะแต

การส่งงานไม่ตรงเวลาวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

14

นายปวัตน์   หนูบังเกิด

ความมีวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ทางการเรียน

15

เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

นางสาวอาบีด๊ะ   นุ้ยเอียด

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปวช.1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ

16

นายตอหา   เวาะแม็ง

การพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์เฉพาะ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสารเคมีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมยาง

17

สามัญ – สัมพันธ์

นางสาวนันทวดี  เซ่งกิ้ม

การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ปวช.2

18

นางสาวปวีณา  โก๊ะเห็ม

ส่งเสริมทักษะพื้นฐานการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องอัตราส่วนของนักเรียนระดับชั้น 1/3แผนกช่างยนต์

19

โลหะการ

นายศราวุธ   ชุมภูราช

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนของนายกิตติภัทร์  จารุสวรรณรัตน์ นักเรียนชั้นปวช.2แผนกโลหะการ

20

นายประสาน  หมินแดง

ศึกษาพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ