ประวัติวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

        กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้ง   วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2539 เพื่อเป็นการขยายการอาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการ ขาดแคลนกำลังคน มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ "ทุ่งพันตัน" บนเนื้อที่ 98 ไร่ 2 งาน 07.10 ตรว. ตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนสายหาดใหญ่ - จะนะ หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

ที่ตั้ง
ตั้งอยู่เลขที่  87  ถนนสายหาดใหญ่ - จะนะ  หมู่ที่  8  ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา  90130 

โทร          0 - 7447 - 7292  และ  0 - 7431 - 8428  

เว็บไซต์    www. chanatc.ac.th

E - mail  info@chanatc.ac.th