ช่างเชื่อม01

เกี่ยวกับแผนก ชช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคนิคโลหะ

บุคลากรของแผนก ชช

 นายนิโรจน์ เพ็งศรี

นายนิโรจน์  เพ็งศรี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายประสาน หมินแดง

 นายประสาน หมินแดง
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 IMG 7601

นายสรศักดิ์  อินทรคง
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

IMG 7599  นางสาวฐิตา  ดนวารี
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เผยแพร่เอกสารแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน

รายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 20103-1001