งานวิจัย พัฒนาฯหน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานฯ   

   งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ทำเนียบ 63 030