งานวิทยบริการและห้องสมุด

หน้าที่และความรับผิดชอบ วิชาการ

     งานวิทยบริการและห้องสมุด มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ทำเนียบ 63 011