อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)  ประจำปีการศึกษา 2560

 

 กำหนดวันรายงานตัวและเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมามอบตัว[คลิก]

 

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560

>> สาขางานยานยนต์ [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานไฟฟ้ากำลัง [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานก่อสร้าง [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานผลิตภัณฑ์ [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานอุตสาหกรรมยาง [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานการบัญชี [ดูรายชื่อ]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2560

>> สาขางานเทคนิคยานยนต์ [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานไฟฟ้ากำลัง [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานเทคโนโลยีเชื่อมโครงสร้างโลหะ [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานโยธา [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ [ดูรายชื่อ]
>> สาขางานการบัญชี [ดูรายชื่อ]

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com