อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทดสอบความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ
เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2561

ดูรายชื่อและรายละเอียดเอกสารหลักฐานการรายงานตัวมอบตัวpdf icon

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com