ตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ทดสอบความรู้ และความถนัดทางวิชาชีพ
เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ประจำปีการศึกษา 2561

ดูรายชื่อและรายละเอียดเอกสารหลักฐานการรายงานตัวมอบตัวpdf icon