ตรา

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)

ดูประกาศpdf icon