ตรา

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 

ประกาศ ประชาพิจารณ์ รายละเอียดร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการชุดฝึกงานวิศวกรรมยานยนต์พื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ click