อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

610410 02

นายธีระชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุม เตรียมควาพร้อมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ งานประกันคุณภาพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com