อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620404 01

นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน และหัวหน้าแผนกวิชาที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายจาก อศจ.สงขลา ให้เข้าติดตามตรวจสอบความพร้อม การเปิดหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620403 01

3 เมษายน 2562 การสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620327 01

27 มีนาคม 2562 นางนฤมล เพ็ญมาศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมตรวจรับครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ แผนกวิชาช่างยนต์ ณ แผนกวิชาช่างยนต์

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620328 01

28 มีนาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ จัดโครงการอบรมแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620325 02

นายธีระพัฒน์ บุญพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมต้อนรับ คณะครู และ นักเรียน นักศึกษาจากประเทศมาเลเซีย(ฺBatu Lanchang Vocational College Malaysia) ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com