อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

620325 01

25 มีนาคม 2562 นายธีระชัย บุญโสดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารอำนวยการ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620322 01

22 มีนาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620318 02

18 มีนาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุม พนักงานขับรถ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเล็ก

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620321 01

21 มีนาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์ และ แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ตลาดนัดจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

620318 01

18 มีนาคม 2562 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ กล่าวต้อนรับ และแนวแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตก อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com