อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

 เลขที่หนังสือ  เรื่อง  จากงาน  เอกสารดาวน์โหลด

 0136/2560
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

อนุกรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ดาวน์โหลดเอกสาร

  0137/2560
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

 คณะกรรมการคุณภาพภายในสถานศึกษา  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร 

 0138/2560
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร 

 0141/2560
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com