บัญชี

บุคลากรของแผนก บช

 อภิลักษณ์ ไหมสุข

 นางอภิลักษณ์ ไหมสุข
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี

 สุธิษา บุญเรืองขาว

 นางสุธิษา บุญเรืองขาว
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

นภาพร โกศักศรี   นางนภาพร โกศักศรี
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
สิริภัทร บัวแดง

นางสิริภัทร บัวแดง
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี

สุชยา บินหมัด

นางสาวสุชยา  บินหมัด
ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี(ศูนย์ฯสะเดา)