อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ช่างก่อสร้าง

เกี่ยวกับแผนก ชก

เกี่ยวกับแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 • ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนจะได้เรียนวิธีเขียนแบบงานคำนวณและก่ออิฐ ฯลฯ
 • ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไม่เพียงแต่นักเรียนจะได้ได้เรียนในวิชาที่มีประกาศนียบัตรแต่จะได้เรียนวิธีการชั้นสูงในการใช้คอมพิวเตอร์เขียน และคำนวณแบบ ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานกับหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้ ถ้าต้องการศึกษาต่อก็สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหรือเอกชนได้เช่นกัน

มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษานักเรียนสามารถที่จะ :

 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในสถานประกอบการ
 • จัดและวางระบบฐานข้อมูลในสถานประกอบการ
 • แก้ไขปัญหาโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการ ควบคุม และพัฒนา คุณภาพของงาน
 • แสดงให้เห็นถึงความมีเหตุผลของช่างเทคนิค
 • เขียนและอ่านแบบก่อสร้าง
 • ตัดสินใจเลือกวัสดุและเทคนิคในการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและทดสอบวัสดุก่อสร้าง

มีความรู้ด้านก่อสร้างอาคาร :

 • สำรวจทำแผนที่การก่อสร้าง
 • เขียนและอ่านแบบก่อสร้าง
 • ใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรกล งานไม้ในการก่อสร้างอาคาร
 • สร้าง ประกอบชั้นไม้ และผลิตภัณฑ์งานไม้
 • ก่ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง และงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร
 • ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล และงานระบบไฟฟ้า

มีความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคาร :

 • วิเคราะห์ระบบอาคาร ระบบอุปกรณ์และโครงสร้าง
 • เลือกใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างอาคาร
 • วางแผน เตรียมการ และติดตั้งระบบก่อสร้างที่เลือกไว้
 • จัดการงานสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

มีความรู้ด้านเทคนิคการตรวจสอบการก่อสร้าง :

 • วิเคราะห์ระบบก่อสร้างระบบอุปกรณ์และโครงสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • จัดการงานก่อสร้างให้สัมพันธ์กับกฎหมาย
 • ตรวจสอบและรายงานก่อสร้าง
 • ร่วมมือกับองค์กร

บุคลากรของแผนก ชก

 สมคิด เพ็ชร์เทพ

 นายสมคิด เพ็ชร์เทพ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

วีระวงศ์ วงศ์หล่อ1

 ว่าที่ ร.ต. วีระวงศ์ วงศ์หล่อ
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

รัญชิดา แก้วช่วง

 นางสาวรัญชิดา แก้วงช่วง
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

no avatar นายวศโดม  จุลิวรรณลีย์
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com