อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ช่างเชื่อม01

เกี่ยวกับแผนก ชช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ งานอ่านแบบ เขียนแบบ งานโลหะแผ่น งานโครงสร้าง และงานเครื่องมือกล ฝึกปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเหล็กกล้าอลูมิเนียม สแตนเลส งานบัดกรี และผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
  • เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานในสถานประกอบการซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้โดยได้รับค่าตอบแทนสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคนิคโลหะ

  • นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการและการวางแผนงานเชื่อมในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานเชื่อม TIG , MIG-MAG , Fluxcored การตรวจสอบทางงานโลหะ อ่านแบบ เขียนแบบ งานผลิตภัณฑ์
  • เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานระดับเทคนิค หัวหน้างานผลิต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือ ประกอบอาชีพส่วนตัว

บุคลากรของแผนก ชช

 ศราวุธ ชุมภูราช

 นายศราวุธ ชุมภูราช
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

no avatar

นายนิโรจน์  เพ็งศรี
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 ประสาน หมินแดง

 นายประสาน หมินแดง
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

no avatar woman ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนีนาถ สุวรรณมณี
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เผยแพร่เอกสารแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน

รายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 20103-1001 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com