งานครูที่ปรึกษา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒฯ

งานครูที่ปรึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

บุคลากรงานครูที่ปรึกษา

รวีภา อำพันนิยม

นางรวีภา อำพันนิยม
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

 นภาพร โกศักศรี 1

นางนภาพร โกศักศรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา

พิงพันธ์ ทองปัญจะ นายพิงพันธ์ ทองปัญจะ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
no avatar ว่าที่ร้อยตรีนัทธพงศ์ สิงห์พรหม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
วิภาวรรณ สังขะเวช

นางสาววิภาวรรณ สังขเวช
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา