งานการเงินหน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ 

 งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

บุคลากรงานการเงิน

 สุธิษา บุญเรืองขาว

 นางสุธิษา บุญเรืองขาว

หัวหน้างานการเงิน

อินทิรา นางสาวอินทิรา ไกรเพชร
ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงิน
 นวลศรี แก้วทอง

 นางสาวนวลศรี แก้วทอง

เจ้าหน้าที่งานการเงิน

สุนิสา กี่สุ้น นางสุนิสา กี่สุ้น
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานการเงิน

-  สัญญายืมเงิน(แบบ 8500)pdf icon  , word icon  new e0

-  รายงานผลการเดินทางไปราชการ pdf icon  , word icon  new e0
-  ใบสำคัญรับเงินpdf icon
-  ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรpdf icon
-  ใบรับรองแทนใบเสร็จpdf icon
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการpdf icon

-  หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ8708)pdf icon
-  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(แบบ7233)pdf icon
-  ใบเบิกค่ารถเหมาจ่ายpdf icon
-  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7105)pdf icon
-  หนังสือขอรับรองเงินเดือนpdf icon