งานประชาสัมพันธ์หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ       

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

บุคลากรงานประชาสัมพันธ์

 วชระ สงวนอาสน

นายวัชระ  สงวนอาสน์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 no avatar woman

นางสาวโรสวาตี รอเซะ 
ผู้ช่วยหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

สุนิสา กี่สุ้น

นางสุนิสา กี่สุ้น
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

ก้องเกียรติ บุญโสดา02

นายก้องเกียรติ บุญโสดา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์