อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานวางแผนและงบประมาณ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานฯ     

งานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดทำแผน ปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความน้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
  • ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดและดำเนินการ เรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
  • รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
  • วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานวางแผนฯ

สุชาติ ทองสุข(new)

 นายสุชาติ ทองสุข

หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 กอบศักดิ์ ดิษโสภา

 นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา

ผู้ช่วยหัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

อินทิรา ไกรเพชร

นางสาวอินทิรา ไกรเพชร

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

รุจิรา กังซี

นางสาวรุจิรา กังซี

เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานวางแผนและงบประมาณ

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561 click!!

-  ดาวน์โหลดแบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ปีงบประมาณ 2560 click!!

แบบปย.-1
แบบปย.-2
แบบฟอร์มจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน-และการประเมินผล-ฉบับเต็ม
แบบฟอร์ม-ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ
แบบสรุปรายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com