อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

   งานวัดผลและประเมินผล

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ วิชาการ

 งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

  • ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
  • กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
  • ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
  • รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
  • จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
  • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
  • เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานวัดผล

no avatar woman 

นางอาภาภรณ์ พลอยประเสริฐ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

 ณัฐวดี บุญพันธุ์

นางสาวณัฐวดี บุญพันธุ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

no avatar woman

นางสาวอรปวีณ์ ศรีชู
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

no avatar woman  นางสาวสุมาลี หล๊ะหมีน
เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานวัดผลและประเมินผล

- คู่มือวิชาโครงการ ฉบับสมบูรณ์ pdf icon  , word icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com