อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน้าที่และความรับผิดชอบ วิชาการ

  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  • จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  • วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  • ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานทวิภาคี

 สุภาพ สุขศรี

 นายสุภาพ สุขศรี

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 ธารารัตน์

นายธารารัตน์ สันตรัตติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สุชาติ ทองสุข(new)

นายสุชาติ ทองสุข

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

สมใจ พรุเพชรแก้ว

นางสาวสมใจ พรุเพชรแก้ว

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ดาวน์โหลดแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- หนังสือคำร้องขอฝึกงาน-ทว.01word icon

- ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.02word icon

- หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง-ทว.03word icon

- แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ-ทว.04word icon

- แบบทำเนียบครูฝึกในสถานประกอบการ-ทว.05word icon

- แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.06word icon

- แบบบันทึกขออนุญาตออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.07word icon

- แบบบันทึกรายงานการออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.08word icon

- แบบนิเทศและประเมินผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับครูนิเทศ)-ทว.09word icon

- แบบประเมินผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)-ทว.10word icon

- ใบเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.11word icon

- เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (สำหรับครูนิเทศ)word icon

- แบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีword icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com