อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2553

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2554

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2555

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2556

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2557

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2558

- งานวิจัย ปีการศึกษา 2559

- งานวิจัย ผลการประชาพิจารณ์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

 - งานวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้เกณฑ์สถานศึกษารางวัลพระราชทานของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ปีการศึกษา 2559 

 

- รายงานการประเมินโครงการ งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2560 

 

คู่มือ รูปแบบการบริหารฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคจะนะnew e0

การศึกษาผลการประเมินตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปี 2561new e0

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com