ช่างก่อสร้าง

เกี่ยวกับแผนก ชก

เกี่ยวกับแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษานักเรียนสามารถที่จะ :

มีความรู้ด้านก่อสร้างอาคาร :

มีความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคาร :

มีความรู้ด้านเทคนิคการตรวจสอบการก่อสร้าง :

บุคลากรของแผนก ชก

 ว่าที่ ร.ต. วีระวงศ์ วงศ์หล่อ

 ว่าที่ ร.ต. วีระวงศ์ วงศ์หล่อ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

นางสาวรัญชิดา แก้วช่วง


 นางสาวรัญชิดา แก้วช่วง
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 no avatar woman

นางสาวศิรินภา  จันทร์เพ็ญ
ครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง