งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายพัฒฯ

  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ทำเนียบ 63 022