งานบุคลากร       

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ

งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

 

ทำเนียบ 63 002