งานประชาสัมพันธ์หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ       

งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ทำเนียบ 63 005