อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

640125 01

25 มกราคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ โดยแผนกวิชาช่างก่อสร้างร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง ออกบริการวิชาชีพ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 25 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2564

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

640120 01

20  มกราคม 2564 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เข้าร่วมโครงการกินน้ำชายามเช้า - กินข้าวยำสัญจร ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอจะนะ โดยมีนายอำเภอจะนะเป็นประธานและมีวาระการประชุมแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนราชการต่างๆ ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยข้อมูลข่าวสารปฏิทินทางราชการ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

631218 02

18 ธันวาคม 2563 นายธีระพัฒน์ บุญพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมทุ่งพันตัน ชั้น 3

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

631223 09

23 ธันวาคม 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานพิธีเปิดวันดินโลก 5 ธันวาคม จัดโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 สงขลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้จัดบูธ ประชาสัมพันธ์และออกบริการวิชาชีพ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้างและเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เข้าร่วมโครง และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เยี่ยมชมบูธของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

631215 01

15-18 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center  จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หลังน้ำลด ตำบลปากพนัง ฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ ศาลาอเนกประสงค์ห้าแยกบางลึก หมู่ที่ ๒  ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

...ชมภาพกิจกรรม...

album maker icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com