อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ช่างเชื่อม01

เกี่ยวกับแผนก ชช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ งานอ่านแบบ เขียนแบบ งานโลหะแผ่น งานโครงสร้าง และงานเครื่องมือกล ฝึกปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเหล็กกล้าอลูมิเนียม สแตนเลส งานบัดกรี และผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
  • เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานในสถานประกอบการซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้โดยได้รับค่าตอบแทนสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคนิคโลหะ

  • นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการและการวางแผนงานเชื่อมในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานเชื่อม TIG , MIG-MAG , Fluxcored การตรวจสอบทางงานโลหะ อ่านแบบ เขียนแบบ งานผลิตภัณฑ์
  • เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานระดับเทคนิค หัวหน้างานผลิต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือ ประกอบอาชีพส่วนตัว

บุคลากรของแผนก ชช

 no avatar

นายนิโรจน์  เพ็งศรี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ประสาน หมินแดง

 นายประสาน หมินแดง
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

no avatar

ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

no avatar woman
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เผยแพร่เอกสารแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน

รายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 20103-1001 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com