อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

สามัญสัมพันธ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ สามัญ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

 1. การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
 2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชา ให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 3. วางแผน และดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
 4. จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ ของแผนกวิชา ให้ใช้งานได้เป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 5. สนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเรียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่างๆ
 6. ติดตามและแนะเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงานตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
 7. ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
 8. ควบคุมดูแล และพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาด เรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
 9. ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรของแผนก สามัญฯ

 บุคลากรหมวดสังคม

 สมจิตร รัสวรรณโณ

 

 นายสมจิตร รัสวรรณโณ
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์,
ครูประจำหมวดวิชาสังคมศึกษา 

 

no avatar woman

ครูประจำหมวดวิชาสังคมศึกษา

 

บุคลากรหมวดวิทย์

 no avatar woman

ครูประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์

   

 

บุคลากรหมวดอังกฤษ

 no avatar woman


ครูประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

no avatar woman


ครูประจำหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

 

บุคลากรหมวดไทย

no avatar woman


ครูประจำหมวดวิชาภาษาไทย

                                                             

   

บุคลากรหมวดคณิต

no avatar woman
ครูประจำหมวดวิชาคณิตศาสตร์
   
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com