อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานการบัญชีหน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ   

   งานการบัญชี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวลาตามระเบียบ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานการบัญชี

 no avatar woman

 นางเจสุดา  สุมังคโล

หัวหน้างานบัญชี

 จุฑาพร บัวหนู

 นางจุฑาพร บัวหนู

เจ้าหน้าที่งานบัญชี

เอกสารเผยแพร่งานการบัญชี

 >> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม  2561pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม  2561pdf icon

 >> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม  2562pdf icon

 >> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2562pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม  2562pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน  2562pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม  2562pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน2562pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม2562pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม2562pdf icon

>> รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน2562pdf icon

***รายละอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 pdf icon

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com