อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานสื่อการเรียนการสอน

หน้าที่และความรับผิดชอบ วิชาการ

  งานสื่อการเรียนการสอน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการเรียนรู้
  • จัดหารวบรวมวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษา ค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  • อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  • พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล การใช้สื่อ อิเล็กทรอนิกส์
  • รับผิดชอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ การใช้ห้องโสตทัศนศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรงานสื่อฯ

 สมนึก ธรรมชาติ

 นายสมนึก  ธรรมชาติ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 นฤชาติ สุวรรณชาตรี

นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

no avatar

นายสฤก พรหมกำเนิด
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

สมใจ พรุเพชรแก้ว

นางสาวสมใจ พรุเพชรแก้ว
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานสื่อการเรียนการสอน

- แบบฟอร์มรายงานการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการเรียนการสอน คลิก!!

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com