อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
      เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจในท้องถิ่นได้รับความรู้ มีประสบการณ์ ในการประกอบธุรกิจลอดจนสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบ ของตนได้ด้วยการนำ องค์ความรู้ และศักยภาพของ คณาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร มาให้การส่งเสริมสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจดังกล่าวให้มีความรู้ ทักษะในการ ประกอบธุรกิจได้และดียิ่งขึ้นต่อไป


วิสัยทัศน์
“สร้างผู้ประกอบการใหม่ บนพื้นฐานธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ สอดคล้องกับสาขาอาชีพ และภูมิสังคม”


พันธกิจ
1. จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา
3. พัฒนานักเรียน นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
4. เป็นศูนย์การฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ด้านธุรกิจทั้งในและนอกสถานศึกษา

ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559
>> โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรpdf icon
>> โครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจนpdf icon
>> เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจรและแผนธุรกิจpdf icon
>> โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจpdf icon
>> รายงานผลการดำเนินงาน ประเมิน พิจารณาแผนธุรกิจpdf icon
>> รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา(1pdf icon) , (2pdf icon)

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com