อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

[6 มี.ค.60] ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ตามระบบการรับสมัครโควตาพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ดูรายชื่อpdf icon

 

 

หลักฐานที่ต้องนำมามอบให้วิทยาลัย ฯ ในวันรายงานตัว ดังนี้
1. ใบ รบ. แสดงการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน นักศึกษา บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน นักศึกษา บิดา และมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
หมายเหตุ   นักเรียน นักศึกษา รายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง  ในวันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com