งานวางแผนและงบประมาณ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานฯ     

งานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ทำเนียบ 63 029 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานวางแผนและงบประมาณ

- แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 word iconnew

- แบบฟอร์มจัดส่งรายชื่อโครงการ เพื่อเข้าพิจารณา ประจำปีงบประมาณ 2565 Icon Excel new

- แบบฟอร์มสรุปการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 word iconnew

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2563 word icon

- แบบฟอร์มจัดทำคำขอ ปีงบประมาณ 2564 Icon Excel 

- ตัวอย่างหลักการและเหตุผล 2563 word icon

- ยุทธศาสตร์ และนโยบาย 2563 word icon

- แบบฟอร์มสรุปการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 word icon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 word icon
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ปีงบประมาณ 2561 word icon
- นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) word icon
- ยุทธศาสตร์รวม 2562word icon 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561 click!!
-  แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ปีงบประมาณ 2560 click!!
แบบปย.-1
แบบปย.-2
แบบฟอร์มจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน-และการประเมินผล-ฉบับเต็ม
แบบฟอร์ม-ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ
แบบสรุปรายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ