อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
-  งานบริหารทั่วไป 
-  งานบุคลากร
-  งานประชาสัมพันธ์
-  งานทะเบียน
-  งานการเงิน
-  งานการบัญชี
-  งานพัสดุ
-  งานอาคารสถานที่

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
-  งานวางแผนและงบประมาณ
-  งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
-  งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
-  งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
-  งานความร่วมมือ
-  งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ

ฝ่ายวิชาการ
-  งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
-  งานวัดผลและประเมินผล
-  งานวิทยบริการและห้องสมุด
-  งานสื่อการเรียนการสอน
-  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
-  งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
-  งานครูที่ปรึกษา
-  งานปกครอง
-  งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
-  งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
-  งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com