อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคจะนะ

     กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จัดตั้ง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม 2539 เพื่อเป็นการขยายการอาชีวศึกษา ให้กว้างขวางและสอดคล้อง กับความต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการ ขาดแคลนกำลังคน มุ่งเสริมสร้าง และพัฒนากำลังคนของประเทศ ให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ "ทุ่งพันตัน" บนเนื้อที่ 98 ไร่ 2 งาน 07.10 ตรว. ตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนสายหาดใหญ่ - จะนะ หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

 

ปรัชญา
           "คุณภาพเลิศ ประเสริฐคุณธรรม ก้าวนำวิชา พัฒนาสังคม

 

วิสัยทัศน์
      "เราจะมุ่งเน้นจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อผลิตกำลังคนด้านอาชีวะ ให้มีคุณธรรม คุณภาพ และได้มาตรฐานตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ"

 

พันธกิจ
พันธกิจที่ ๑ จัดการศึกษาวิชาชีพหลากหลาย ตามความต้องการ ของชุมชนท้องถิ่นโดยยึดหลังเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ ๒ ผลิตกำลังคนด้านอาชีวะศึกษา ให้มีความรู้คู่คุณธรรม "เก่ง ดี มีสุข" เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ
พันธกิจที่ ๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ ชุมชน หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างนัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

อัตลักษณ์
            "เก่ง ดี มีคุณธรรม"

 

เอกลักษณ์
             "บริการวิชาชีพสู่ชุมชน"

 

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่เลขที่ 87 ถนนสายหาดใหญ่ - จะนะ หมู่ที่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 90130

โทร 074-536077 และ 074-536078

เว็บไซต์ :  www.chanatc.ac.th

E - mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com