อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

   งานวัดผลและประเมินผล

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ วิชาการ

 งานวัดผลและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

  • ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
  • กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลแปละประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
  • ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
  • รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
  • จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
  • ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
  • เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานวัดผลและประเมินผล

-  แบบฟอร์มใบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ Icon Excel new e0

-  แบบฟอร์มวิชาโครงการ new e0

-  แบบฟอร์มขออนุมัติการปรับเกรด 0 word icon

-  แบบฟอร์มขออนุมัติการปรับเกรด มส. word icon

-  แบบฟอร์มขออนุมัติการปรับเกรด มผ. word icon

-  แบบฟอร์มสำรวจรายวิชา word icon

-  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง word icon

-  แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าสอบ word icon

-  ตัวอย่างหัวข้อสอบ word icon

 

-  แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน word icon

-  แบบฟอร์มแบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล (ว.ผ.1) Icon Excel

- คู่มือวิชาโครงการ ฉบับสมบูรณ์ pdf icon  , word icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com