อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ช่างก่อสร้าง

เกี่ยวกับแผนก ชก

เกี่ยวกับแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 • ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนจะได้เรียนวิธีเขียนแบบงานคำนวณและก่ออิฐ ฯลฯ
 • ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไม่เพียงแต่นักเรียนจะได้ได้เรียนในวิชาที่มีประกาศนียบัตรแต่จะได้เรียนวิธีการชั้นสูงในการใช้คอมพิวเตอร์เขียน และคำนวณแบบ ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานกับหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชน หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ได้ ถ้าต้องการศึกษาต่อก็สามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหรือเอกชนได้เช่นกัน

มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษานักเรียนสามารถที่จะ :

 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในสถานประกอบการ
 • จัดและวางระบบฐานข้อมูลในสถานประกอบการ
 • แก้ไขปัญหาโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการ ควบคุม และพัฒนา คุณภาพของงาน
 • แสดงให้เห็นถึงความมีเหตุผลของช่างเทคนิค
 • เขียนและอ่านแบบก่อสร้าง
 • ตัดสินใจเลือกวัสดุและเทคนิคในการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและทดสอบวัสดุก่อสร้าง

มีความรู้ด้านก่อสร้างอาคาร :

 • สำรวจทำแผนที่การก่อสร้าง
 • เขียนและอ่านแบบก่อสร้าง
 • ใช้เครื่องมือ และเครื่องจักรกล งานไม้ในการก่อสร้างอาคาร
 • สร้าง ประกอบชั้นไม้ และผลิตภัณฑ์งานไม้
 • ก่ออิฐ ฉาบปูน ปูกระเบื้อง และงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้างอาคาร
 • ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล และงานระบบไฟฟ้า

มีความรู้ด้านเทคนิคการก่อสร้างอาคาร :

 • วิเคราะห์ระบบอาคาร ระบบอุปกรณ์และโครงสร้าง
 • เลือกใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างอาคาร
 • วางแผน เตรียมการ และติดตั้งระบบก่อสร้างที่เลือกไว้
 • จัดการงานสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • ตรวจสอบงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

มีความรู้ด้านเทคนิคการตรวจสอบการก่อสร้าง :

 • วิเคราะห์ระบบก่อสร้างระบบอุปกรณ์และโครงสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย
 • จัดการงานก่อสร้างให้สัมพันธ์กับกฎหมาย
 • ตรวจสอบและรายงานก่อสร้าง
 • ร่วมมือกับองค์กร

บุคลากรของแผนก ชก

วิศรุต นุ่นเกลี้ยง01  ธีระชัย บุญโสดา01  สิทธิกร ทองเทพ01

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com