อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 บุคลากรของแผนก ชอ

นฤชาติ สุวรรณชาตรี01  วัชระ สงวนอาสน์01  สุภาวดี ปักษิณศิริ02

อดิศักดิ์ พลัดพราก01

   วิสัยทัศน์ (Vision)

       มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

    พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชน
4. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน ในการจัดการศึกษา
5. ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com