อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 บุคลากรของแผนก ชอ

 นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี

 นายนฤชาติ สุวรรณชาตรี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 IMG 7570

 นายวัชระ สงวนอาสน์
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายสฤก พรหมกำเนิด

นายสฤก พรหมกำเนิด
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ

นางสาวสุภาวดี ปักษิณศิริ
ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

   วิสัยทัศน์ (Vision)

       มีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

    พันธกิจ (Mission)

1. จัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชน
4. สร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการและชุมชน ในการจัดการศึกษา
5. ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างความมีระเบียบวินัยให้กับผู้เรียน

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com