อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานวางแผนและงบประมาณ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานฯ     

งานวางแผนและงบประมาณ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดทำแผน ปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  • จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน นักศึกษา การยุบ ขยายและเพิ่มประเภทวิชา สาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความน้องการของตลาดแรงงานสังคม ชุมชนและท้องถิ่น ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
  • ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดและดำเนินการ เรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
  • รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชาและงานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
  • วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
  • จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการการใช้เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานวางแผนและงบประมาณ

- แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567 word iconnew

- แบบฟอร์มสรุปการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 word iconnew

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565 word icon

- แบบฟอร์มจัดส่งรายชื่อโครงการ เพื่อเข้าพิจารณา ประจำปีงบประมาณ 2565 Icon Excel 

- แบบฟอร์มสรุปการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564 word icon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2563 word icon

- แบบฟอร์มจัดทำคำขอ ปีงบประมาณ 2564 Icon Excel 

- ตัวอย่างหลักการและเหตุผล 2563 word icon

- ยุทธศาสตร์ และนโยบาย 2563 word icon

- แบบฟอร์มสรุปการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562 word icon

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2562 word icon
แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ปีงบประมาณ 2561 word icon
- นโยบาย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2555 - 2569) word icon
- ยุทธศาสตร์รวม 2562word icon 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2561 click!!
-  แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ ปีงบประมาณ 2560 click!!
แบบปย.-1
แบบปย.-2
แบบฟอร์มจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน-และการประเมินผล-ฉบับเต็ม
แบบฟอร์ม-ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ
แบบสรุปรายงานผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com