อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานการเงินหน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทรัพฯ 

 งานการเงิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดทำเอกสารและหลักฐานการจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณดำเนินการด้านการเงิน การเบิกเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำฝากเงิน การนำเงินส่งคลัง การถอนเงิน และการโอนเงินของ สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • รับและเบิกจ่ายเงินตรวจสอบ รายงานเงินคงเหลือ ประจำวันของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
  • ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  • เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  • ให้คำแนะนำ ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเบิก-จ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารงานการเงิน

-  สัญญายืมเงิน(แบบ 8500)pdf icon  , word icon  new e0

-  รายงานผลการเดินทางไปราชการ pdf icon  , word icon  new e0
-  ใบสำคัญรับเงินpdf icon
-  ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากรpdf icon
-  ใบรับรองแทนใบเสร็จpdf icon
- ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการpdf icon

-  หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ8708)pdf icon
-  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(แบบ7233)pdf icon
-  ใบเบิกค่ารถเหมาจ่ายpdf icon
-  ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7105)pdf icon
-  หนังสือขอรับรองเงินเดือนpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com