อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ช่างไฟฟ้า

เกี่ยวกับแผนก ชฟ

เกี่ยวกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การพันหม้อแปลงไฟฟ้า การติดตั้ง และซ่อมเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และอื่น ๆ
 • ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การใช้โปรแกรม Auto Cad และการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานกับหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชนได้ และผู้ที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนได้

มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษานักเรียนสามารถที่จะ :

 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในสถานประกอบการ
 • จัดและวางระบบฐานข้อมูลในสถานประกอบการ
 • แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของงาน
 • แสดงให้ให้เห็นถึงความมีเหตุผลของช่างเทคนิค
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD
 • วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
 • ทดสอบเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า
 • ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ตู้ควบคุม
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ซ่อมและผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • ควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์

มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า

 • ทดสอบและวิเคราะห์ ลักษณะของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า
 • ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ตามแบบพิมพ์เขียว,
 • ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ตู้ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
 • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า

มีความรู้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

 • ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยใช้คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าตามแบบพิมพ์เขียว
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

มีความรู้ในระบบทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

 • ออกแบบระบบทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ
 • ติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศตามแบบพิมพ์เขียว
 • ซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ

มีความรู้ทางเครื่องมือในระบบอุตสาหกรรม

 • ตรวจสอบและปรับเครื่องมือ และตู้ควบคุมตามคู่มือการใช้งาน
 • ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องมือ ตู้ควบคุม และส่วนเพิ่มเติมตามคู่มือการใช้งาน

มีความรู้ในระบบอาคาร

 • ควบคุม ซ่อม และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าในอาคาร
 • ควบคุม ซ่อม และบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ตรวจสอบ และควบคุมความปลอดภัยของระบบในอาคาร

มีความรู้ในระบบไฟฟ้า

 • สามารถที่จะอ่านแบบทางไฟฟ้า และประมาณการวัสดุในงานติดตั้งควบคุมไฟฟ้า ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถที่จะตรวจสอบข้อขัดข้อง แก้ไข ซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และพีแอลซี
 • สามารถติดตั้ง , บำรุงรักษา และซ่อมเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ
 • สามารถปฏบัติงานช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

มีความรู้ในระบบโทรคมนาคม

 • เพื่อให้เข้าใจในหลัก และขั้นตอบการทำงานของระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารวิทยุ และระบบโทรศัพท์
 • มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

บุคลากรของแผนก ชฟ

 

กอบศักดิ์ ดิษโสภา01  ชยพล การนา02  สุรเชฎฐ์ จันแดง01

ประสิทธิ์ ปิวิถะ01  ญานิกา บัวเกตุ01  ชนสรณ์ รัตนเดชา01  

ชุติญาภรณ์ บุตรเอก01

 

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com