อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ช่างไฟฟ้า

เกี่ยวกับแผนก ชฟ

เกี่ยวกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 • ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การพันหม้อแปลงไฟฟ้า การติดตั้ง และซ่อมเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และอื่น ๆ
 • ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การใช้โปรแกรม Auto Cad และการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำงานกับหน่วยงานของรัฐบาล และเอกชนได้ และผู้ที่จบการศึกษาสามารถศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชนได้

มาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษานักเรียนสามารถที่จะ :

 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในสถานประกอบการ
 • จัดและวางระบบฐานข้อมูลในสถานประกอบการ
 • แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของงาน
 • แสดงให้ให้เห็นถึงความมีเหตุผลของช่างเทคนิค
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD
 • วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
 • ทดสอบเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า
 • ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ตู้ควบคุม
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ซ่อมและผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • ควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์

มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า

 • ทดสอบและวิเคราะห์ ลักษณะของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า
 • ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า ตามแบบพิมพ์เขียว,
 • ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ตู้ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
 • ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า

มีความรู้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า

 • ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยใช้คอมพิวเตอร์
 • ติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าตามแบบพิมพ์เขียว
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

มีความรู้ในระบบทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

 • ออกแบบระบบทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ
 • ติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศตามแบบพิมพ์เขียว
 • ซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ

มีความรู้ทางเครื่องมือในระบบอุตสาหกรรม

 • ตรวจสอบและปรับเครื่องมือ และตู้ควบคุมตามคู่มือการใช้งาน
 • ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องมือ ตู้ควบคุม และส่วนเพิ่มเติมตามคู่มือการใช้งาน

มีความรู้ในระบบอาคาร

 • ควบคุม ซ่อม และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าในอาคาร
 • ควบคุม ซ่อม และบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ตรวจสอบ และควบคุมความปลอดภัยของระบบในอาคาร

มีความรู้ในระบบไฟฟ้า

 • สามารถที่จะอ่านแบบทางไฟฟ้า และประมาณการวัสดุในงานติดตั้งควบคุมไฟฟ้า ตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบและทดสอบวงจรไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถที่จะตรวจสอบข้อขัดข้อง แก้ไข ซ่อมบำรุง รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ และพีแอลซี
 • สามารถติดตั้ง , บำรุงรักษา และซ่อมเครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ
 • สามารถปฏบัติงานช่างไฟฟ้าในสถานประกอบการประกอบอาชีพอิสระ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น

มีความรู้ในระบบโทรคมนาคม

 • เพื่อให้เข้าใจในหลัก และขั้นตอบการทำงานของระบบโทรคมนาคม ระบบสื่อสารวิทยุ และระบบโทรศัพท์
 • มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโทรคมนาคมในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

บุคลากรของแผนก ชฟ

นายพิศาล นิยมยาตรา

นายพิศาล นิยมยาตรา
ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา

นายกอบศักดิ์ ดิษโสภา
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายสอแหละ เจะแอ

นายสอแหละ เจะแอ
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง(ศูนย์ฯ สะเดา)

นายพิชชา ศรีบัณฑิต

นายพิชชา  ศรีบัณฑิต 
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นางสาวพิชชา พงษ์พันธ์

นางสาวพิชชา  พงษ์พันธ์
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

IMG 7581 นายปัญญา  บิลหมัด
ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com