อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ช่างเชื่อม01

เกี่ยวกับแผนก ชช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา โลหะการ

  • นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ งานอ่านแบบ เขียนแบบ งานโลหะแผ่น งานโครงสร้าง และงานเครื่องมือกล ฝึกปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเหล็กกล้าอลูมิเนียม สแตนเลส งานบัดกรี และผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
  • เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานในสถานประกอบการซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้โดยได้รับค่าตอบแทนสูง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา เทคนิคโลหะ

  • นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการและการวางแผนงานเชื่อมในงานอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานเชื่อม TIG , MIG-MAG , Fluxcored การตรวจสอบทางงานโลหะ อ่านแบบ เขียนแบบ งานผลิตภัณฑ์
  • เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติงานระดับเทคนิค หัวหน้างานผลิต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยวิศวกร หรือ ประกอบอาชีพส่วนตัว

บุคลากรของแผนก ชช

 นายนิโรจน์ เพ็งศรี

นายนิโรจน์  เพ็งศรี
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

นายประสาน หมินแดง

 นายประสาน หมินแดง
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 IMG 7601

นายสรศักดิ์  อินทรคง
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

IMG 7599  นางสาวฐิตา  ดนวารี
ครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เผยแพร่เอกสารแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน

รายวิชางานเชื่อมโลหะเบื้องต้น รหัสวิชา 20103-1001 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com