อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

งานประกันคุณภาพฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ฝ่ายแผนงานฯ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

  • ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กร และหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ดาวน์โหลดเอกสารงานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

คู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

แจ้งปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเก็บข้อมูล เอกสารร่องรอย หลักฐานการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2566-2567

ประกาศใช้แบบฟอร์มการจัดทำรายงานประเมินตนเอง

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com