อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ตรา

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
ข้อมูลครุภัณฑ์

 

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนานักเรียนนักศึกษา

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างยนต์

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ แผนกวิชาการบัญชี

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์

Icon Excelข้อมูลครุภัณฑ์ งานวิทยบริการและห้องสมุด

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com