อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

งานวางแผนและงบประมาณ

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มสรุปการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566

 

งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) รายบุคคล ปีการศึกษา 2566

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) รายแผนกวิชา ปีการศึกษา 2566

 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

แบบรายงานผลการฝึก (สผ.2)

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานทะเบียน

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า

แบบคำร้องขอใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน

แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

แบบคำร้องขอถอนรายวิชา

 

งานการเงิน

สัญญายืมเงิน(แบบ 8500)

รายงานผลการเดินทางไปราชการ

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ8708)

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(แบบ7233)

ใบเบิกค่ารถเหมาจ่าย

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7105)

หนังสือขอรับรองเงินเดือน

ฝ่ายวิชาการ

งานวัดผลและประเมินผล

แบบฟอร์มใบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

แบบฟอร์มวิชาโครงการ

แบบฟอร์มขออนุมัติการปรับเกรด 0

แบบฟอร์มขออนุมัติการปรับเกรด มส.

แบบฟอร์มขออนุมัติการปรับเกรด มผ.

แบบฟอร์มสำรวจรายวิชา

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าสอบ

ตัวอย่างหัวข้อสอบ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน

แบบฟอร์มแบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล (ว.ผ.1)

คู่มือวิชาโครงการ ฉบับสมบูรณ์

 

งานสื่อการเรียนการสอน

แบบฟอร์มรายงานการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการเรียนการสอน

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- หนังสือคำร้องขอฝึกงาน-ทว.01

- ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.02

- หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง-ทว.03

- แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ-ทว.04

- แบบทำเนียบครูฝึกในสถานประกอบการ-ทว.05

- แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.06

- แบบบันทึกขออนุญาตออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.07

- แบบบันทึกรายงานการออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.08

- แบบนิเทศและประเมินผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับครูนิเทศ)-ทว.09

- แบบนิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ) ในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับครูนิเทศ)-ทว.10

- แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ) ในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)-ทว.11

- ใบเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ) ในสถานประกอบการ-ทว.12

- สัญญาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมกับสถานประกอบการ

- หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ)

- หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ปวส.(ทวิภาคี)

- หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ปวส.

- หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ปวช.

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com