อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

 

งานวางแผนและงบประมาณ

แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบฟอร์มสรุปการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2567

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อ / จัดจ้าง ,สผ.1

 

งานประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปีการศึกษา 2566

 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

แบบรายงานผลการฝึก (สผ.2)

 

งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

แบบฟอร์มงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

งานบุคลากร

แบบฟอร์มลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

แบบฟอร์มการขออนุญาตไปราชการ

แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนบุคคลไปราชการ

แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการเวลามา / กลับ

 

งานทะเบียน

แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า

แบบคำร้องขอใบรับรองสภาพการเป็นนักเรียน

แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ

แบบคำร้องขอถอนรายวิชา

 

งานการเงิน

สัญญายืมเงิน(แบบ 8500)

รายงานผลการเดินทางไปราชการ

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

ใบรับรองแทนใบเสร็จ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(แบบ8708)

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร(แบบ7233)

ใบเบิกค่ารถเหมาจ่าย

ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(แบบ7105)

หนังสือขอรับรองเงินเดือน

 

งานอาคารสถานที่

แบบขออนุญาตใช้อาคารสถานที่

ฝ่ายวิชาการ

งานวัดผลและประเมินผล

แบบฟอร์มใบรายงานผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

แบบฟอร์มวิชาโครงการ

แบบฟอร์มขออนุมัติการปรับเกรด 0

แบบฟอร์มขออนุมัติการปรับเกรด มส.

แบบฟอร์มขออนุมัติการปรับเกรด มผ.

แบบฟอร์มสำรวจรายวิชา

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอสอบนอกตาราง

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าสอบ

ตัวอย่างหัวข้อสอบ

แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตแก้ไขผลการเรียน

แบบฟอร์มแบบบันทึกผลการเรียน และ ประเมินผล (ว.ผ.1)

คู่มือวิชาโครงการ ฉบับสมบูรณ์

 

งานสื่อการเรียนการสอน

แบบฟอร์มรายงานการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการเรียนการสอน

 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- หนังสือคำร้องขอฝึกงาน-ทว.01 pdf icon2024 docx icon2024

- ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.02pdf icon2024docx icon2024

- หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง-ทว.03 pdf icon2024docx icon2024

- แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ-ทว.04 pdf icon2024docx icon2024

- แบบทำเนียบครูฝึกในสถานประกอบการ-ทว.05 pdf icon2024docx icon2024

- แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.06 pdf icon2024docx icon2024

- แบบบันทึกขออนุญาตออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.07 pdf icon2024docx icon2024

- แบบบันทึกรายงานการออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.08 pdf icon2024docx icon2024

- แบบนิเทศและประเมินผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับครูนิเทศ)-ทว.09 pdf icon2024docx icon2024

- แบบนิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ) ในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับครูนิเทศ)-ทว.10 pdf icon2024docx icon2024

- แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ) ในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)-ทว.11 pdf icon2024docx icon2024

- ใบเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ) ในสถานประกอบการ-ทว.12 ,ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน-ทว.13 pdf icon2024docx icon2024 

รายงานผลการสัมมนานักเรียน นักศึกษาหลังการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ-ทว.14 pdf icon2024docx icon2024

- แบบประเมินสัมมนาหลังออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ-ทว.14.1 pdf icon2024docx icon2024

- สัญญาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมกับสถานประกอบการ pdf icon2024docx icon2024

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

งานครูที่ปรึกษา [ดาวน์โหลดทั้งหมด]

เเบบบันทึกประวัตินักเรียน นักศึกษา-คป.01

แบบบันทึกการคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคล-คป.02, แบบบันทึกการให้คำแนะนำ/ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล-คป.03

รายงานผลการเข้าพบนักเรียน นักศึกษา-คป.04

แจ้งขาดเรียน นักเรียน นักศึกษา-คป.05

เอกสารออกเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา-คป.06-08

รายงานการสำรวจปัญหานักเรียน นักศึกษา,บันทึกรายงานนักเรียนนักศึกษาเด่น-คป.10-11

บันทึกข้อความขอความช่วยเหลือ/ แนะนำนักเรียนนักศึกษา-คป.14

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการลงทะเบียนเรียน-คป.15

แบบบันทึกการพบผู้ปกครอง-คป.17

บันทึกข้อความรายงานผลการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน,รายงานผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม-คป.19-20

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com