อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

   งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

หน้าที่และความรับผิดชอบ วิชาการ

  งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  • จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพได้
  • จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์ จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  • วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและ มีการวัดผลและประเมินผลควบคุมกำกับดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  • ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดาวน์โหลดแบบอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

- หนังสือคำร้องขอฝึกงาน-ทว.01word icon pdf icon

- ประวัตินักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.02word iconpdf icon

- หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง-ทว.03word icon pdf icon

- แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ-ทว.04 word icon pdf icon

- แบบทำเนียบครูฝึกในสถานประกอบการ-ทว.05 word icon pdf icon

- แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.06 word icon pdf icon

- แบบบันทึกขออนุญาตออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.07 word icon pdf icon

- แบบบันทึกรายงานการออกนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ-ทว.08 word icon pdf icon

- แบบนิเทศและประเมินผลการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับครูนิเทศ)-ทว.09 word icon pdf icon

- แบบนิเทศและประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ) ในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับครูนิเทศ)-ทว.10 word icon pdf icon

- แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ) ในสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา (สำหรับสถานประกอบการ)-ทว.11 word icon pdf icon

- ใบเบิกค่าพาหนะในการเดินทางไปนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ) ในสถานประกอบการ-ทว.12 word icon pdf icon

- สัญญาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพระหว่างวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ร่วมกับสถานประกอบการ word icon pdf icon

- หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ)word iconpdf icon

หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ปวส.(ทวิภาคี)word icon pdf icon

- หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ปวส.word icon pdf icon

- หนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน) ปวช.word icon pdf icon

- แบบประเมินความพึงพอใจ word iconpdf icon

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com