อัตลักษณ์ : เก่ง ดี มีคุณธรรม                            เอกลักษณ์ : บริการวิชาชีพสู่ชุมชน

อุตสาหกรรมยาง

ปรัชญา

                วิชาการเด่น    เน้นวินัย    ใฝ่เรียนรู้     สู่อาชีพ

 

วิสัยทัศน์

           มุ่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  วิจัยและพัฒนา  บริการวิชาการ  เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ที่ได้มาตรฐาน  มีคุณภาพ  และมีสมรรถนะในการทำงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

 

พันธกิจของแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

          1.  จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  ที่ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพ

          2. วิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์และนำผลวิจัยไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

          3. บริการวิชาการด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์สู่ชุมชนและสังคม

          4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและสังคม  โดยใช้องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

 

อัตลักษณ์ของแผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

           ล้ำเลิศคุณธรรม   ก้าวนำวิชาการ

 

 

เอกลักษณ์ของแผนกเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์

           ผู้นำการพัฒนา  มีจิตอาสา  พัฒนาวิชาชีพสู่สากล

 

บุคลากรของแผนก อุตฯยาง

วิชชุดา คงวิทยา01  ธิติพงษ์ ทิพรัตน์02

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com